บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์บางคล้า ได้ทำการซ่อมบำรุงเครือข่าย Fiber Optic ติดตั้ง IP Phone และเครื่องคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์วิชาการท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.
1. นายปฐมพงศ์ จันพิทักษ์
2. นายจักรภพ ยิ้มงาม
3. นายภิญโญ สารนาถ
บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ทำการซ่อมบำรุงเครือข่าย Fiber Optic ติดตั้ง IP Phone และเครื่องคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า