ประชุมผู้ดูแลในส่วนงาน Dashboard ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น.
1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นายพิทักษ์ ฐานะภักดี บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. นายประสาร โปร่งธุระ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. นายธนนท์ หริการบัญชร บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7. นายสันติชัย วงษ์สุวรรณ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้ประชุมผู้ดูแลในส่วนงาน Dashboard ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อสอบถามความคืบหน้า และหารือในรายละเอียดของส่วนงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ