ร่วมปรึกษาการขับเคลื่อนงานที่อธิการบดีมอบหมาย

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น.
1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผศ.ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. นายพิทักษ์ ฐานะภักดี บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. นายประสาร โปร่งธุระ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้ร่วมปรึกษาการขับเคลื่อนงานที่อธิการบดีมอบหมาย ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์