เข้าประชุมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ผลการดำเนินงานและการสร้างภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.
1. นายธีรพล ปฏิแพทย์ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ
2. นายพรศักดิ์ เวชเจริญ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. นางสาวชนิตสิรี โพธิ์เงิน บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เข้าประชุม โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ผลการดำเนินงานและการสร้างภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมออนไลน์ Zoom Meeting