โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2565 – 2569)

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) โดยมีผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ หอสมุดกลาง ในเมือง