ประชุม “การวางแผนการใช้งานระบบบริหารจัดการองค์กร (Enterprise Resources Planning : ERP)”

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดประชุม “การวางแผนการใช้งานระบบบริหารจัดการองค์กร (Enterprise Resources Planning : ERP)” โดยมีหารือกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณารายละเอียดระบบดังกล่าว ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์