ศึกษาดูงาน “โซลูชันด้านภาพและเสียงระดับมืออาชีพ และพลิกโฉมอุตสาหกรรมสู่ยุคดิจิทัล”

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น.
1. อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นายธีรพล ปฏิแพทย์ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ
4. นายภิญโญ สารนาถ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. นายใหม่ เดชอุดม บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. นายประสาร โปร่งธุระ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7. นายสันติชัย วงษ์สุวรรณ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. นายจักรภพ ยิ้มงาม บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9. นายปฐมพงศ์ จันพิทักษ์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน “โซลูชันด้านภาพและเสียงระดับมืออาชีพ และพลิกโฉมอุตสาหกรรมสู่ยุคดิจิทัล” ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 98