ร่วมตัดสินการประกวดออกแบบพื้นหลัง เพื่อใช้สําหรับการประชุม Online มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผลงานจากนักศึกษา

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมตัดสินการประกวดออกแบบพื้นหลัง เพื่อใช้สําหรับการประชุม Online มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผลงานจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)