สมัครและเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญสมัครและเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 8 เมษายน 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น. สมัครได้ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์