เข้าร่วมฟังบรรยาย “การใช้ CU-eLibrary ห้องสมุดออนไลน์รูปแบบใหม่ เชื่อมต่อผู้อ่านได้ทุกที่ ทุกเวลา”

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมฟังบรรยาย “การใช้ CU-eLibrary ห้องสมุดออนไลน์รูปแบบใหม่ เชื่อมต่อผู้อ่านได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)