ประชุมเตรียมการรองรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ครั้งที่ 3/2565

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายพรศักดิ์ เวชเจริญ และนางสาวชนิตสิรี โพธิ์เงิน บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการรองรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)