อบรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ 1. สาขาวิชาสังคมศึกษา 2. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 3. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย โดยมีอาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)