ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 726 เพื่อใช้ในโครงการอบรมการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในงานวิจัยด้วยแพลตฟอร์ม CiRA CORE

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 และวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 726 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อใช้ในโครงการอบรมการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในงานวิจัยด้วยแพลตฟอร์ม CiRA CORE จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม