อบรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 2 ได้แก่ 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 4. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ และอาจารย์นวลปราง แสงอุไร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการอบรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)