อบรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ 1. สาขาวิชาสังคมศึกษา 2. สาชาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 3. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย โดยมีอาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก และอาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการอบรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)