อบรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี อาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์กรรณิการ์ มาระโภชน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรในการอบรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)