กิจกรรมประเมินความเสี่ยงต่อภัยคุกคามไซเบอร์ของประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 นายบุญญา วาสี และว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินความเสี่ยงต่อภัยคุกคามไซเบอร์ของประเทศ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Microsoft Teams)