โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดโดยหน่วยงานพัสดุ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดโดยหน่วยงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)