เข้าตรวจสอบห้อง Server เพื่อทำความเข้าใจในส่วนของรายละเอียดของอุปกรณ์และระบบการทำงานเครือข่าย

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าตรวจสอบห้อง Server เพื่อทำความเข้าใจในส่วนของรายละเอียดของอุปกรณ์ และระบบการทำงานเครือข่าย ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร 7)