โครงการ “จัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.วรี เรืองสุข รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป อาจารย์วัชรี ปั้นนิยม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานวิทยบริการ อาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และนางสาลินี บุญนาค บุคลากรกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ได้เข้าประชุม เพื่อดำเนินโครงการ “จัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล” ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์