โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill)

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์