ARIT News

เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 8.00 น.1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ4. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ5. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ6. นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป7. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร8. นางทัศนีย์ […]

ARIT News

เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายธีรพล ปฏิแพทย์ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ เป็นตัวแทนของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ โถง ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์#ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์

ARIT News

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม แบบมีส่วนร่วมเพื่อบูรณาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 25651. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. นางสาวหนึ่งฤทัย มีทรัพย์อรุณ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม แบบมีส่วนร่วมเพื่อบูรณาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม และเพื่อกำหนดตัดชี้วัดเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศด้านการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม (EdPEx) จัดโดยศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

ประชุม โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบคลังข้อมูล เพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.กฤษดา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมการประชุม โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบคลังข้อมูล เพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรม รอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร

ARIT News

ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900 เพื่อใช้ดำเนินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวพิไลพร วงษา บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900 งานบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ดำเนินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ARIT News

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 24/2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. 1. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 24/2565 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์#ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์

ARIT News

ประชุมคณะกรรมการวางแผนและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 6/2565

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. 1. อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวางแผนและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 6/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาคุณภาพองค์กรและงบประมาณ เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์#ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์

ARIT News

ประชุมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (SPEC) ข้อกำหนดเทคนิคการเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง”

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. 1. อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. นายภิญโญ สารนาถ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (SPEC) ข้อกำหนดเทคนิคการเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง” โดยได้รับเกียรติจากคุณกัญญ์ญาณ์ มาลัย นักวิชาการคลังชำนาญการ […]