ARIT News

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานวิทยบริการ ได้เข้าร่วมการบรรยายเพื่อแนะนำการใช้งานหอสมุดกลางและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

ให้บริการห้อง 900 เพื่อจัดโครงการ “เทคนิคการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในยุค New Normal”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) เพื่อใช้จัดโครงการเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในยุค New Normal ระหว่างวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565 จัดโดย สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

ประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวข้องกับการสอบ ICDL

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวข้องกับการสอบ ICDL โดยมี ▶️ ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์▶️ ดร.ณรงค์ พันธุ์คง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี▶️ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ▶️ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ▶️ นักศึกษาที่สมัครสอบหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นแก่นักศึกษา “หลักสูตร Application Essentials” […]

ARIT News

ร่วมอบรม CDP จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสันติชัย วงษ์สุวรรณ และนายประสารโปร่งธุระ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมอบรม CDP จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ 1 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Microsoft Teams)

ARIT News

ให้บริการห้อง 726 เพื่อจัดโครงการ “เทคนิคการใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 726 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อใช้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “เทคนิคการใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2565 จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ARIT News

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ขอแสดงความยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สู้รั้วมหาวิทยาลัยด้วยความยินดียิ่

ARIT News

โครงการส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล ให้กับบุคคลภายนอกที่สนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ รวมไปถึงเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Google Meet) โดยมีวิทยากร ดังนี้1. ผศ.สุชิน นิธิไชโยประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์2. อาจารย์ ดร.กฤษฎา […]