โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระยะ 3 ปี”

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 26 – 27 มกราคม 2566 เวลา 8.30 น. – 16.30 น.
1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,
4. ผศ.ดร.นลินา ไชยะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ
7. นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป
8. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9. นางสาวจันจิรา ยุทธหาญ บุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไป
ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระยะ 3 ปี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดการประกันคุณภาพทั้งระบบ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร และอาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ เป็นวิทยากรในการอภิปรายและนำเสนอผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPExV และแผนพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
#ขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์