อบรมหลักสูตร “คลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3”

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 15.30 น. – 16.30 น.
1. ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นายสันติชัย วงษ์สุวรรณ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “คลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)