ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับมหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. – 12.00 น.
1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เข้าประชุม “คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับมหาวิทยาลัย” โดยมี ผศ.สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ พัฒนานวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และพลังงานเป็ยประธานในการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)