อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. – 14.00 น.
1. นายธนนท์ หริการบัญชร บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. นางสาวชนิตสิรี โพธิ์เงิน บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. นางสาวพิไลพร วงษา บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. นายประสาร โปร่งธุระ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. นางสาวหนึ่งฤทัย มีทรัพย์อรุณ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ
ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ โดยใช้โปรแกรม Canva จัดโดย Workspace Thailand ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Google Meet)