ร่วมงาน Cloud for Education Forum hosted by Google and The S Curve

วันศุกรที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30 น. – 16.00 น.
1. อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้เข้าร่วมงาน Cloud for Education Forum hosted by Google and The S Curve ณ บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด อาคาร ปาร์คเวนเจอร์ กรุงเทพมหานคร ค่ะ