ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ Digital University

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร. กฤษณะ ช่องศรี รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์จารุต ฐิติวร เข้าร่วมการประชุมกับอาจารย์รัตนวดี เศรษฐจิตร โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ Digital University ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์