จัดอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา

วันที่ 23 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) พร้อมวิทยากร เพื่อจัดอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยวันที่ 23 – 30 พฤษภาคม 2565 จัดอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรมกราฟิก โดยมีวิทยากร ดังนี้

1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
และอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์

2. อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์

3. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ