ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)