อบรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการอบรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)