อบรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี ผศ.ดร.ทัศนีย์ รอยมั่นคง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ และอาจารย์กรรณิการ์ มาระโภชน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรในการอบรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)