ขอความร่วมมือนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้ารับการทดสอบความสามารถด้านดิจิทัล

ขอความร่วมมือนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (คณะครุศาสตร์ รหัส 59 คณะอื่น ๆ รหัส 60) เข้ารับการทดสอบความสามารถด้านดิจิทัล 👩🏼‍💻✅
โดยอบรมออนไลน์ที่เว็บไซต์การเข้าใจดิจิทัล
และทำแบบทดสอบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ Digital Literacy
ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการทดสอบการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
จาก “สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)”
และสามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครงานได้
**สามารถทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่