ประชุมคณะกรรมการวางแผนและติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2563

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น. อาจารย์ ดร.วรี เรืองสุข รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป อาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางสาลินี บุญนาค บุคลากรกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวางแผนและติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์