ℹ️📚 คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา 👩🏻‍🏫

 

 

วิธีขอรับบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน์ ✅
Click 🖱: https://www.youtube.com/watch?v=NAcTOA7ztDo

วิธีเข้าใช้งานระบบบทเรียนออนไลน์ (ครั้งแรก) ✅
Click 🖱: https://www.youtube.com/watch?v=4V83dO7EOhw

ภาพรวมและโครงสร้างรายวิชา ✅
Click 🖱: https://www.youtube.com/watch?v=Kt-_0QVVojQ

วิธีส่งไฟล์งานแบบฝึกหัดหรือการบ้านได้อย่างไร ✅
Click 🖱: https://www.youtube.com/watch?v=zKy6bJrgVmA

วิธีทำแบบทดสอบออนไลน์ ✅
Click 🖱: https://www.youtube.com/watch?v=B-hgNSTaSJ4