ARIT News

พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. อาจารย์วัชรี ปั้นนิยม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และว่าที่ร้อยตรี นพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุม ชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 🙏🏼

ARIT News

พิธีมอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์วัชรี ปั้นนิยม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสมพร มานะวะ และว่าที่ร้อยตรี นพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

ระชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของงานให้กับนักศึกษาฝึกงาน

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. อาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของงาน ให้กับ 1. นายพงศธร อรัญอรพินิจ 2. นายศรันย์ ศรีคำดี 3. นายวงศกร ถาวรสุข 4. นายชาคริต สุขเจริญ 5. นายชญานนท์ บุญส่ง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ […]

ARIT News

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One ชุดใหม่ติดตั้งในห้องเรียน จำนวน 68 เครื่อง

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One ชุดใหม่มาติดตั้งในห้องเรียน จำนวน 68 เครื่อง ณ ห้อง 8206 จำนวน 43 เครื่อง และห้อง 8207 จำนวน 25 เครื่อง อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า 🖥️⌨️🖱️🆕

ARIT News

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One ชุดใหม่ติดตั้งในห้องเรียน จำนวน 68 เครื่อง

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One ชุดใหม่มาติดตั้งในห้องเรียน จำนวน 68 เครื่อง ณ ห้อง 8204 และ 8205 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า 🖥️⌨️🖱️🆕✨

ARIT News

วันเข้าพรรษา ๒๕๖๓

วันเข้าพรรษา ๒๕๖๓ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า “จำพรรษา” นั่นเอง 🙏🏼

ARIT News

วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๓

วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๓ ในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ตามจันทรคติ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมจากการตรัสรู้ให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน เมืองพาราณสี 🙏🏼

ARIT News

การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ (ภาค ข.) ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 ตำแหน่ง

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ (ภาค ข.) ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 ตำแหน่ง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 🖥️⌨️🖱️✅

This will close in 0 seconds