ขอเชิญครูสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา หรือระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการ “ชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21” ในกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับครู สังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” เรื่อง Kidbright at School