ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.45 น. ได้จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแนะนำผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ. ดร. สายฝน เสกขุนทด และชี้แจงงานต่าง ๆ ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) ค่ะ