ARIT News

อบรมและแนะนำผู้ใช้งานระบบการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) สำหรับท่านที่ร่วมทดสอบระบบ (ผู้ดูแลระบบ)

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.1. ผศ.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. ผศ.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4. นาวสาวพิไลพร วงษา บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5. นายพิทักษ์ ฐานะภักดี บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร6. นายปฐมพงศ์ จันพิทักษ์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร7. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ารับการอบรมและแนะนำผู้ใช้งานระบบการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) […]

ARIT News

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้1. ผศ.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. ผศ.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. นายสิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ4. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ5. นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป6. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารณ […]

ARIT News

เข้าร่วมงานสัมมนา Next Genenration Data Center Facility ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 25671. ผศ.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าร่วมงานสัมมนา Next Genenration Data Center Facility ครั้งที่ 2 เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย หัวข้อการบรรยาย ดังนี้ การรองรับศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ตามมาตรฐาน สำหรับประเทศไทย ความสำคัญของการดูแลบำรุงรักษาระบบศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ระบบจัดการบริหารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Asset […]

ARIT News

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.๑. นายสิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ๒. นางทัศนีย์ กระโจม บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ๓. นางสาวสมหมาย สุขเกษม บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ๔. นายธีรพล ปฏิแพทย์ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ๕. นางสาวณิญาน์ภัสส์ บัตรเจริญ บุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไปได้เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ […]

ARIT News

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 11

วันพุธถึงวันศุกร์ที่ 29 – 31 พฤษภาคม 25671. ผศ.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. นายประสาร โปร่งธุระ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร3. นายสันติชัย วงษ์สุวรรณ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

ARIT News

อบรมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการใช้งาน Google Calendar

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.30 น.1. ผศ.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. ผศ กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. นายสิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ4. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร6. นางสาวพิไลพร วงษา บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร7. นายพิทักษ์ ฐานะภักดี บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อบรมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการใช้งาน […]

ARIT News

ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การเช่าใช้สิทธิ์การใช้ Software Microsoft Office 365

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.30 น. – 16.30 น.1. ผศ.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. ผศ กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ4. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : […]

This will close in 0 seconds