ARIT News

เข้ารับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการใช้ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. 1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. นางสาลินี บุญนาค บุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไป4. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ารับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการใช้ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ได้แก่ ระบบบัญชีสามมิติ […]

ARIT News

กษีณาลัย ๒๕๖๕ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดกิจกรรม “กษีณาลัย ‘๖๕” เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรได้ร่วมแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ดังนี้ ๑) นางวาสนา เทียนกูล บรรณารักษ์ ๒) นางสาวรัชนี รักษาจิตร์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ โดยมี รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ […]

ARIT News

ประชุมคณะกรรมการข้อมูลและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 9/2565

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. 1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทL2. ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ4. นางสาลินี บุญนาค บุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไปได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการข้อมูลและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud […]

ARIT News

ประชุมบุคลากรหน่วยงาน ICT เพื่อร่วมพิจาณางบประมาณประจำปี 2566

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 9.30 น. ได้มีการประชุมบุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อร่วมพิจารณางบประมาณประจำปี 2566 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)

ARIT News

จัดการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ (ภาค ข.) ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์)

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ (ภาค ข.) ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 900 ค่ะ

ARIT News

อบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3

วันอังคารถึงวันพฤหัสบดีที่ 20 – 22 กันยายน 2565 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ในวันอังคารถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 – 29 กันยายน 2565 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ สมาคมเอซีไอโอเอ โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้– Cybersecurity Awareness and Cybersecurity Governance– […]

ARIT News

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะ

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายให้นางสาลินี บุญนาค บุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไป ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะ (รับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)