ARIT News

เข้าประชุมคณะทำงานพัฒนาเครื่องมือเพื่อทดสอบ และยกระดับสมรรถนะดิจิทัล ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. ผศ.ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าประชุมคณะทำงานพัฒนาเครื่องมือเพื่อทดสอบ และยกระดับสมรรถนะดิจิทัล ครั้งที่ 1/2566 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมทั้งพัฒนาคลังข้อสอบให้มีปริมาณมากขึ้น มีคุณภาพ ทันสมัย สอดคล้องการสถานการณ์ปัจจุบัน จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Webex

ARIT News

เข้าประชุมเพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยง กรณีบัญชี Facebook ของหน่วยงานราชการ ถูกแฮ็กเพื่อนำไปเผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมายสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อภาครัฐ

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30 น. – 11.00 น. บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เข้าประชุมเพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยง กรณีบัญชี Facebook ของหน่วยงานราชการ ถูกแฮ็กเพื่อนำไปเผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมายสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อภาครัฐ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

ARIT News

สมุดภาพฉะเชิงเทรา

ด้วยจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดทำหนังสือ “สมุดภาพฉะเชิงเทรา” เพื่อเป็นการรวบรวมหมวดหมู่ รูปแบบ และประมวลภาพถ่ายเหตุการณ์สำคัญ อันเป็นประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นหลักฐานที่ทรงคุณค่าควรแก่การเก็บรักษาไว้สืบต่อไปในภายหน้า และเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้รับรู้สถานที่สำคัญ บุคคลสำคัญ โบราณสถานโบราณวัตถุ ภาพวิถีชีวิต แหล่งชุมชน สภาพบ้านเมือง และภูมิสถาปัตย์ของจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ e-book สมุดภาพฉะเชิงเทรา คลิก https://chachoengsao.go.th/photobook/หรือสามารถยืมได้ที่หอสมุดกลาง (อำเภอเมือง)

ARIT News

ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ในการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ในการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพื่อจัดทำข้อมูลชุมชนที่ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดย กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ #ขอบคุณภาพข่าวจากงานประชาสัมพันธ์

ARIT News

โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดโครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 และแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 4 ปี เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากร ได้รับความรู้และความคิดวิเคราะห์ในการจัดทำแผนดังกล่าว ณ หอสมุดกลาง ศูนย์ในเมือง

ARIT News

ประชุมเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น.1 ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. ผศ.ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ4. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ5. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ6. นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป7. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ร่วมประชุมเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. […]

ARIT News

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สร้างสรรค์และส่งเสริมห้องสมุดเรือนจำกลางฉะเชิงเทราเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. 1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สร้างสรรค์และส่งเสริมห้องสมุดเรือนจำกลางฉะเชิงเทราเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ระหว่างเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ร่วมกับ1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา2. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์4. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 5. วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา6. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาห้องสมุดเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ […]