ARIT News

ประชุม เรื่อง “การตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงิน”

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. 1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. ผศ.ดร.นลินา ไชยะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ4. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5. นายพรศักดิ์ เวชเจริญ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6. นางสาวณิญาน์ภัสส์ บัตรเจริญ บุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไปได้เข้าประชุม เรื่อง “การตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงิน” จัดโดยหน่วยงานคลัง […]

ARIT News

ประชุมผู้ตรวจสอบข้อมูล ผู้กำกับ และผู้จัดทำข้อมูลหรือนำเข้าข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. 1. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร3. นางสาวชนิตสิรี โพธิ์เงิน บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4. นายพรศักดิ์ เวชเจริญ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5. นายสันติชัย วงษ์สุวรรณ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าประชุมผู้ตรวจสอบข้อมูล ผู้กำกับ และผู้จัดทำข้อมูลหรือนำเข้าข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ดร.นฤชล […]

ARIT News

ประชุมสรุปงานย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. 1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5. นายภิญโญ สารนาถ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าประชุมสรุปงานย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ร่วมกับบริษัทที่รับผิดชอบ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)

ARIT News

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับมหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. – 12.00 น. 1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าประชุม “คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับมหาวิทยาลัย” โดยมี ผศ.สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ พัฒนานวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และพลังงานเป็ยประธานในการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ […]

ARIT News

อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. – 14.00 น.1. นายธนนท์ หริการบัญชร บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2. นางสาวชนิตสิรี โพธิ์เงิน บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร3. นางสาวพิไลพร วงษา บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4. นายประสาร โปร่งธุระ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5. นางสาวหนึ่งฤทัย มีทรัพย์อรุณ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ โดยใช้โปรแกรม Canva จัดโดย Workspace Thailand […]