ARIT News

ประชุมสรุปงานย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. 1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5. นายภิญโญ สารนาถ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าประชุมสรุปงานย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ร่วมกับบริษัทที่รับผิดชอบ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)

ARIT News

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับมหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. – 12.00 น. 1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าประชุม “คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับมหาวิทยาลัย” โดยมี ผศ.สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ พัฒนานวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และพลังงานเป็ยประธานในการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ […]

ARIT News

อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. – 14.00 น.1. นายธนนท์ หริการบัญชร บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2. นางสาวชนิตสิรี โพธิ์เงิน บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร3. นางสาวพิไลพร วงษา บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4. นายประสาร โปร่งธุระ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5. นางสาวหนึ่งฤทัย มีทรัพย์อรุณ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ โดยใช้โปรแกรม Canva จัดโดย Workspace Thailand […]

ARIT News

ประชุมแผนการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx หมวดที่ 3 ลูกค้า (CUSTOMERS)

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. 1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. ผศ.ดร.นลินา ไชยะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมการประชุมแผนการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx หมวดที่ 3 ลูกค้า (CUSTOMERS) ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์#ขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์

ARIT News

ประชุมหารือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. 1. ผศ.ดร.นลินา ไชยะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. นางสาวชนิตสิรี โพธิ์เงิน บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร ร่วมกับ คุณจ๊อบ นิธิ สมุทรโคจร และทีมงาน ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์