ARIT News

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน Office 365″

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30 น. – 17.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน Office 365″ ให้กับอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อนำไปปรับใช้ในงานประจำ พร้อมรับวุฒิบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบในการอบรมดังกล่าว โดยมีวิทยากร ดังนี้1. ผศ.ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. อาจารย์กรรณิการ์ มาระโภชน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการณ ห้องปฏิบัติ […]

ARIT News

ร่วมซักซ้อมการนำเสนอข้อมูล เพื่อรองรับการตรวจเยี่ยมของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

วันพุธ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. 1. ผศ.ดร.นลินา ไชยะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร3. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมซักซ้อมการนำเสนอข้อมูล เพื่อรองรับการตรวจเยี่ยมของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะบดี คณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

ARIT News

ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 726 เพื่อใช้โครงการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวพิไลพร วงษา บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 726 เพื่อใช้โครงการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์

ARIT News

อบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล (Online) ให้กับนักศึกษาที่ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 ประจำปี 2566 คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 2

วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัด “อบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล (Online) ให้กับนักศึกษาที่ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 ประจำปี 2566” ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 2 ได้แก่1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย2. สาขาวิชาสังคมศึกษา3. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ4. […]

ARIT News

อบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล (Online) ให้กับนักศึกษาที่ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 ประจำปี 2566 คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 1

วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัด “อบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล (Online) ให้กับนักศึกษาที่ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 ประจำปี 2566” ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์3. […]

ARIT News

3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก

ได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารผู้เสียสละแม้กระทั่งชีวิต เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยและอธิปไตยของชาติ ดอกป๊อปปี้ สีแดงนั้น เป็นสัญลักษณ์แทน ทหารผ่านศึก ผู้พิทักษ์รักษาประเทศชาติให้มีเอกราชอธิปไตย สีแดงของดอกป๊อปปี้ คือ เลือดของทหารหาญที่ได้หลั่งชโลมแผ่นดินไว้ด้วยความกล้าหาญ เสียสละอันสูงสุด