เข้าร่วมโครงการยกระดับการจัดการความรู้ (KM)

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.
1. ผศ.ดร.นลินา ไชยะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นางทัศนีย์ กระโจม บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ
3. นางสาวจันจิรา ยุทธหาญ บุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไป
ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับการจัดการความรู้ (KM) วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการจัดการความรู้ สร้างบุคลากรที่สามารถเป็นแกนหลักในการดำเนินการจัดการความรู้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดสังคมแห่งการจัดการความรู้และนำไปพัฒนาหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ “การเสริมสร้างผู้นำแกนหลักในการจัดการความรู้” และอภิปราย ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์