Tips & Tricks “การซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์และป้องกันไวรัส”

วันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 3 – 4 มีนาคม 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดอบรมหลักสูตร “Tips & Tricks “การซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์และป้องกันไวรัส”
โดยมี นายสันติชัย วงษ์สุวรรณ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)

Main2016