ARIT News

โครงการ “5ส สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางาน”

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีส่วนร่วมในโครงการ “5ส สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางาน” 🧹 และสร้างความเป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อยในสถานที่ทำงานของตนเอง เนื่องจากอยู่ในระหว่างการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) จึงได้ดำเนินการ ดังนี้ 👇🏼 1️⃣ สะสาง ให้ แยกของที่ต้องการ ออกจากของที่ไม่ต้องการและขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป 2️⃣ สะดวก ให้ จัดวางสิ่งของต่าง ๆ ในที่ทำงานให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย 3️⃣ สะอาด ให้ ทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ สถานที่ทำงาน 4️⃣ สุขลักษณะ […]

ARIT News

เปิดตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันจันทร์และวันอังคารที่ 27 – 28 เมษายน 2563 นางสาวสมสกุล ลิ้มวัฒนาวดี หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมบุคลากรหน่วยงานในสังกัด และการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี ดร.วรี เรืองสุข รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับ โดยการเข้าตรวจสอบภายใน ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรับข้อเสนอแนะ ข้อปรับปรุงจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 📝🗂️✅