ARIT News

38th WUNCA @PKRU

วันที่ 23-25 มกราคม 2562 ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการแะละทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 38 (38th WUNCA @PKRU) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ARIT News

การทำระบบเนื้อหาเว็บไซต์และดัชนีเว็บไซต์เพื่อการสืบค้น

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการขับเคลื่อนอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยใช้วิธีของ Webometrics Ranking กิจกรรม : “การทำระบบเนื้อหาเว็บไซต์และดัชนีเว็บไซต์เพื่อการสืบค้น” ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ดูแลเว็บไซต์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ