ARIT News

๑๒ สิงหาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป นางสาวณิญาน์ภัสส์ บัตรเจริญ บุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไป นางทัศนีย์ กระโจม บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ นางสาวสมหมาย สุขเกษม บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ นายธีรพล ปฏิแพทย์ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ นายธนนท์ หริการบัญชร บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ […]

ARIT News

รับฟังการนำเสนอจากบริษัทภายนอก เรื่อง ระบบ ERP

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรได้เข้ารับฟังการนำเสนอจากบริษัทภายนอก เรื่อง ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ซอฟต์แวร์และระบบที่ใช้ในการวางแผน การเงิน และกระบวนการอื่นๆ ขององค์กร ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรสามารถใช้ทำให้กิจกรรมต่างๆ ในองค์กรเป็นไปโดยอัตโนมัติและง่ายขึ้น ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)

ARIT News

รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมโครงการ WUNCA ครั้งที่ 41

เมื่อวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานวิทยบริการ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 41” (Workshop on UniNet and Computer Application: 41st WUNCA) โดยได้เข้าอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลนำเสนอด้านมรดก โดยใช้โปรแกรมโอเพนซอร์ส” ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน […]

ARIT News

ทดสอบในหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นแก่นักศึกษา “หลักสูตร Application Essentials” สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดการอบรมหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา ในบริบทประเทศไทย สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 2 โดยมีการแบ่งกลุ่มในการสอบเป็น 3 รอบ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 : เวลา 9.00 น. – 10.00 น.กลุ่มที่ 2 : เวลา […]

ARIT News

บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีฯ ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุมออนไลน์

วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ และนายพรศักดิ์ เวชเจริญ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าติดตั้งระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุมออนไลน์ ชุดเครื่องเสียง พร้อมทั้งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาในการจัดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2566 – 2570” ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ #ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์ค่ะ

ARIT News

บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีฯ ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุมออนไลน์

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ และนายพรศักดิ์ เวชเจริญ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าติดตั้งระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุมออนไลน์ ชุดเครื่องเสียง พร้อมทั้งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ใช้ในการตอบคำถามกับ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องศรีสยาม และห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

ARIT News

ตอบคำถามในประเด็นที่ 1.2.1 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาฯ

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนของพนักงานสายสนับสนุน เพื่อตอบคำถามในประเด็นที่ 1.2.1 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การบริหารสถาบันอุดมศึกษา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)