การใช้ Google Scholar Citations Profile ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ARIT News

การใช้ Google Scholar Citations Profile ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการ ขับเคลื่อนอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยใช้วิธีของ Webometrics Ranking กิจกรรม : อบรมการใช้ Google Scholar Citations Profile ให้กับผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ