ARIT News

ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางของ1. งานก่อสร้างโรงเรือน เคลื่อนย้าย และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า2. งานจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล (RRU Data Center) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้1. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากร2. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด […]

ARIT News

ประชุมคณะกรรมการ ชุดข้อมูล City Data Platform (CDP) จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ ชุดข้อมูล City Data Platform (CDP) จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้1. อธิการบดี2. รองธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ3. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ4. คณบดีทุกท่าน5. ผู้อำนวยการสำนัก ศูนย์ สถาบัน6. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ7. บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)

ARIT News

โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ EBSCO eBooks Collection

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมในโครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ชื่อฐานข้อมูล EBSCO eBooks Collection ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (RULibNET) ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะ

ARIT News

สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับการทดลองใช้เครื่องมือวัด Autual Test สำหรับการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W) ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 โดยมีอาจารย์จิรัชญา โคศิลา ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นผู้คุมสอบ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ตึก 8 […]

ARIT News

ประชุมคณะกรรมการ ชุดข้อมูล City Data Platform (CDP) จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ ชุดข้อมูล City Data Platform (CDP) จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. นายประสาร โปร่งธุระ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4. นายสันติชัย วงษ์สุวรรณ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านระบบการประชุมออนไลน์ […]

ARIT News

ทดสอบทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา รุ่นที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดการอบรมหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา ในบริบทประเทศไทย สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 3 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

การอบรมหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา รุ่นที่ 3

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดการอบรมหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา ในบริบทประเทศไทย สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 3 โดยมีวิทยากร ดังนี้1. อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรีรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ 2. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ3. ผศ.ดร.ณัฐที ปิ่นทองรองคณบดีวางแผนและพัฒนาและประกันคุณภาพ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม […]

ARIT News

ประชุมคณะกรรมการ TOR งานจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ RRU Data Center

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางของงานจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ห้องศูนย์ข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ( RRU Data Center) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. นายบุญญา […]